GAE-Sahel

Faire vivre la solidarité pour faire mourire la pauvreté

Zie ook: GAE-Sahel - Verslag 2022

GAE-Sahel is een Malinese niet-gouvernementele organisatie, opgericht in 2000 en sinds 2003 officieel erkend als NGO. Deze seculiere organisatie heeft geen winstgevend doel, is niet politiek gebonden en zet zich in voor gemeenschapsontwikkeling. De basisprincipes van haar werking zijn participatie, gelijkheid en vrijheid van meningsuiting.

Missie, visie en werkterrein

Gae-Sahel wil een betekenisvolle en duurzame verbetering van de levensomstandigheden van kansarme lagen van de bevolking bewerkstelligen met bijzondere aandacht voor het sociaal welzijn van vrouwen, kinderen en jongeren. Het opstarten en begeleiden van (vrouwen)groepen op basis van solidariteit en zelfbestuur is een veel gehanteerde methodiek die meer kansen biedt op continuïteit en duurzaamheid van de projecten.

GAE-Sahel is actief op volgende werkterreinen:

 • Vorming: het opzetten en begeleiden van vormingen, alfabetiseringstrajecten en
  beroepsopleidingen.


 • Voedselzekerheid: vormingen met het oog op het verduurzamen van landbouw en aanpassing aan klimatologische veranderingen: aanleren en promotie van innovatieve praktijken inzake water- en bodembehoud, biodiversiteit, verbeterde zaden, beheer van graanvoorraden, opzetten van een informatiesysteem voor granen, de aanleg en het beheer van landbouwinfrastructuur ...


 • Voeding: promotie van lokale producten, opvolging van de groei van kinderen


 • Solidaire economie: microfinanciering, micro-ondernemingen


 • De strijd tegen plattelandsuittocht en irreguliere migratie


 • Waterbeheer: Aanleg van (drink)waterputten voor scholen en in coöperatieve tuinen

 


 • Bevorderen van democratisch bestuur: goed beheer en belangenbehartiging


 • Bevorderen van mensenrechten met bijzondere aandacht voor de rechten van vrouwen, kinderen en jongeren.

Enkele concrete realisaties:

 • Alfabetiseringsprojecten bereikten meer dan 30.000 vrouwen en 2.000 jongeren.


 • Aanleg van een 50-tal omwalde zones voor tuinbouw om de armste vrouwen en jongeren weerbaarder te maken tegen voedselonzekeheid en klimaatsverandering.


 • Vormingen rond duurzaam gebruik van compost.


 • Vorming van leidinggevenden, vormingen rond burgerschap en kinderrechten


 • Opzetten van coöperatieve spaarkassen en microkredieten waar meer dan 20.000 vrouwen gebruik van maken.


 • Promotie van opbrengstactiviteiten: kleine fokkerijen van geiten, productie van karitéboter, naaiateliers enz ...

In 2022 investeerde GAE-Sahel de toelage van Mali-Kanu (3.000 €) in het opzetten van een alfabetiseringstraject voor 112 vrouwen in 2 leefgemeenschappen en kregen 10 kwetsbare familiale landbouwbedrijven een composteringskit overhandigd.