ONZE VISIE EN DOELEN

Benka-Mali is een onafhankelijke en ongebonden solidariteitsgroep die uitgaat van het recht op een menswaardig bestaan voor elke wereldburger, waar ook geboren en zonder onderscheid van welke aard dan ook, zoals ras, kleur, geslacht, leeftijd, taal, nationaliteit, religieuze of filosofische of politieke of andere levensovertuiging en maatschappelijke afkomst of status.

Toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en gezondheidszorg, menswaardige arbeidsomstandigheden
en gendergelijkheid worden gezien als belangrijke hefbomen om het recht op een menswaardig bestaan gestalte te geven.

Benka-Mali onderschrijft de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zoals deze in september 2015 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zijn goedgekeurd.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is eveneens een leidraad voor onze werking.

In het Zuiden wil Benka-Mali haar partnerorganisaties versterken om projecten op te starten en te begeleiden op het vlak van onderwijs, vorming, gezondheidszorg, plattelandsontwikkeling, watervoorziening, leefmilieu en/of mensenrechten, die gericht zijn op een duurzame verbetering van de levensomstandigheden van vooral kansarme vrouwen, kinderen en jongeren.

Vanuit haar geschiedenis beperkt Benka-Mali haar werkterrein tot Mali en heeft ze bijzondere aandacht voor het ondersteunen van de werking van de Malinese NGO GAE-Sahel.

Zelfbeschikkingsrecht, gelijkwaardigheid en wederzijds respect zijn voor ons vanzelfsprekende uitgangspunten bij het samenwerken met onze partners in het Zuiden.

In eigen omgeving wil Benka-Mali fondsen, logistieke middelen en kennis verwerven
om ondersteuning van initiatieven in Mali mogelijk te maken.

Daarnaast wil de vereniging activiteiten opzetten en ondersteunen die bijdragen tot een breder maatschappelijk draagvlak voor mondiale samenwerking, solidariteit en rechtvaardigheid.

Benka-Mali wil samenwerken met organisaties en individuen die begaan zijn met mondiale samenwerking, solidariteit en rechtvaardigheid en wenst zich te integreren in bestaande structuren en netwerken.